Ministéria 2020


Vo štvrtok 7. mája sa v katedrále sv. Martina konala svätá omša, počas ktorej bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský udelil seminaristom bratislavského seminára ministéria.

Jedná sa o služby, ktorými sú poverený ľudia aby nimi slúžili Cirkvi. Je to dávna prax a spravidla sú nimi poverení všetci, ktorí sa pripravujú na povolanie kňaza. Tretiaci boli ustanovení za lektorov. V praxi to znamená, že práve im prislúcha čítanie Písma v omši počas bohoslužby slova. Tiež dostávajú poverenie na to aby pripravovali katechumenov na krst. A to tak, že ich budú učiť pravdy viery. Obrad ustanovenia nových lektorov spočíva v tom, že poverení po jednom pristupujú k biskupovi a ten im symbolicky podáva knihu Písma.

Štvrtáci boli poverení službou akolytátu. Teda počas omše môžu mimoriadne rozdávať sväté prijímanie a ak pri slávení liturgie nie je prítomný diakon, tak im prislúcha purifikácia kalicha a nádob na Eucharistiu. S poverením kňaza môžu zaniesť sväté prijímanie chorým a odslúžiť im liturgiu Slova. Na výzvu kňaza tiež môžu vyložiť a zložiť oltárnu sviatosť na poklonu, ak nie je prítomný kňaz či diakon. Ustanovenie prebieha tak, že poverení po jednom pristúpia k biskupovi a ten im do rúk vloží nádobu s hostiami na znak toho, že ich oficiálne autorita Cirkvi povoláva k tomu aby prinášali veriacim Sviatostného Krista.

Piataci boli prijatý do kandidatúry diakonátu a kňazstva. Je to spojené s tým, že pred Cirkevnou autoritou vyznajú, že sa slobodne a po rozumnom zvážení chcú stať kňazmi, čo so sebou prináša trvalé záväzky.

Napriek tomu, že sa kvôli štátnym opatreniam proti šíreniu vírusu omša s obradmi uskutočnila iba v úzkom kruhu seminaristov a ich predstavených, panovala slávnostná atmosféra. Nový lektori, akolyti a kandidáti kňazstva v tento deň dosiahli ďalšiu dôležitú métu na ceste ku kňazstvu.

Marek Vranka

Fotky: Daniel Kremnický a Matúš Mayer