Celibát očami teológie tela (2.časť)


V minulej časti sme uviedli niektoré základné východiská pre pochopenie života v celibáte. Teraz budeme pokračovať s jeho realizáciou v kňazskom živote.

Keďže nie je dobre človeku samému, osoby, ktoré sa rozhodli pre celibát, sa plne upínajú na posledný cieľ, teda na Boha. Preto by možno bolo lepšie nazývať celibát nebeským manželstvom. Ukazuje to tak na hodnoty, ktoré tento spôsob života človeku dáva, namiesto toho, čo mu berie.

Jedným z veľkých nepochopení je, že ten, kto chce byť kňazom, musí zároveň prijať celibát. Toto je však omyl. K celibátu nesmie byť nikto prinútený. Ani to nie je v jednom „balíčku“ s kňazskou vysviackou. V Cirkvi existuje v prvom rade povolanie do manželstva alebo do celibátu. A až tí, ktorí sú presvedčení o tom, že ich životný stav je celibát, môžu v sebe rozpoznať povolanie ku kňazstvu. Teda celibát by mal stáť na prvom mieste. Kto v sebe rozoznáva povolanie ku kňazstvu, ale má problém s prijatím celibátu, takéto povolanie nebude pravé.

Iste, celibát sa v Cirkvi vyvíjal a je to disciplinárna záležitosť, teda by mohol byť zrušený. Na druhú stranu, keďže jeho zmyslom je poukazovať na konečný zmysel sexuality, kedy je viac treba takéto svedectvo, ako je tomu dnes, keď je hodnota sexuality ponížená na úroveň uspokojenia žiadostivosti?

Aj keď podstata kňazstva nie je v celibáte, je jeho dôležitou súčasťou. Je to identita kňaza, ktorá mu poskytuje dôveryhodnosť a istú tajomnosť. Cez kňazský celibát môžu ľudia nahliadnuť do večnosti. Preto by vstúpenie do kňazstva s očakávaním zrušenia tejto podmienky nebolo správne. Celibát nie je ako náter, pod ktorým sa skrýva niečo iné. Bolo by omylom čakať, že náter postupne prenikne celú matériu.

Mnohí ľudia taktiež nerozumejú celibátu, pretože ho chápu ako nemožnosť využiť svoju sexualitu. Kým v manželstve sa dá dať sexualite voľný priebeh, v celibátnom živote musí byť potlačená. To je však omyl. Sme pozvaní k tomu, aby sme sa zriekli žiadostivosti a sexualitu usmernili správnym spôsobom, a to aj v manželstve. Sexuálna túžba musí byť vykúpená. Povolanie k celibátu znamená transformáciu sexuality a jej zameranie na konečný cieľ. Teda človeka už neovláda žiadostivosť, ale láska.

Aj v záverečnej – tretej – časti budeme hovoriť o prežívaní celibátu v kňazskom živote.

Martin Surový