Zamyslenie na 2. pôstnu nedeľu


Mk 9,7

„Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“

V prvom čítaní 2. pôstnej nedele môžeme počuť príbeh o Abrahámovi a jeho synovi Izákovi. V tomto príbehu Boh podrobuje Abraháma najťažšej skúške, či je mu schopný odovzdať úplne všetko, čo má na tomto svete najradšej. Abrahám aj keď s veľkou bolesťou v srdci, ale taktiež aj s veľkou dôverou, že Pán sa postará, veď mu prisľúbil ešte pred narodením Izáka veľké potomstvo, ide obetovať svojho syna na vrch, ktorý mu určil Boh.

Nakoniec sa však všetko končí, môžeme povedať „americkým happy endom“ a Abrahám na pokyn anjela, môže Izáka oslobodiť s vysvetlením, že obstál v skúške a za túto jeho vernosť Bohu, mu znova potvrdí prisľúbenie veľkého potomstva.

Evanjelium podľa Marka nám zasa hovorí o udalosti Premenenia Pána.Upriamme svoju pozornosť však na dve skutočnosti, že Ježiš odviedol apoštolov Petra, Jakuba a Jána na vysoký vrch do samoty a na Boží hlas, ktorý zaznel z neba: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“

Tento hlas zaznieva podobne ako apoštolom aj nám. Avšak ak ho chceme počuť treba vypnúť televíziu, počítač alebo inú techniku. Treba odložiť bulvár a namiesto toho radšej zobrať ruženec, Sväté písmo, modlitebnú knižku, alebo len tak zájsť do ticha do samoty, kde sa môžeme stretnúť s našim Pánom a môžeme mu tak načúvať.

No nestačí len načúvať Božiemu hlasu, ale treba to, čo nám Pán hovorí, vo svojich životoch aj uskutočňovať. Tak ako to robil Abrahám. On počúval Boží hlas, ale nie len to. Dokázal tieto Božie príkazy aj uskutočňovať, aj keď nie vždy mu boli úplne pochuti. Táto Abrahámova poslušnosť, je vyjadrením povinnosti každého veriaceho človeka dať prednosť Bohu pred všetkým, aj pred tým, čo je ľudskému srdcu najdrahšie.

Ako sme my otvorený Božiemu pôsobeniu? Nie sme zahltený kade čím možným? Snažíme sa Bohu vo svojich životoch načúvať? A keď zachytíme Boží hlas a Boh bude od nás čakať nejakú obetu, niečoho sa zrieknuť, budeme ochotní mu to odovzdať?

Nebojme sa, drahí bratia a sestry, zrieknuť nejakého dočasného pohodlia a odovzdajme počas tohto pôstneho obdobia svoje životy Bohu. A ak si myslíme, že to nezvládneme, spomeňme si na povzbudenie z dnešného druhého čítania. Ak je Boh za nás, kto je proti nám? Veď Kristus Ježiš, ktorý zomrel, ba viac – ktorý bol vzkriesený, je po pravici Boha a prihovára sa za nás!

dp. Juraj Ochaba