Propedeutický ročník


Organizácia propedeutickej etapy formácie v Kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave.

Na základe požiadaviek dokumentu Kongregácie pre klerikov „Dar povolania ku kňazstvu. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis[1] a na základe inštrukcií dokumentu „Ratio nationalis institutionis sacerdotalis pro Slovakia“ začleňujeme do formačného procesu počiatočnej formácie v Kňazskom seminári Sv. Cyrila a Metoda v Bratislave propedeutickú etapu formácie počnúc od septembra 2020.

Organizácia propedeutickej etapy sa realizuje v našom seminári formou propedeutického ročníka. Podľa uvedených dokumentov propedeutická etapa formácie je prípravným obdobím, má charakter uvedenia do formácie, má položiť základy duchovného života a venovať sa zvlášť ľudskej formácii kandidátov. Táto etapa tiež zahŕňa prvé syntetické poznanie kresťanskej náuky, prípadne ukončenie kultúrnej formácie. Je to čas rozlišovania povolania a prípravy na nasledujúce etapy kňazskej formácie alebo rozhodnutia vydať sa na inú životnú cestu.

Hlavnými cieľmi formácie propedeutickej etapy sú:

  • uvedenie do modlitby liturgie hodín, rozjímania na Božím slovom, do významu posvätného ticha, vnútornej modlitby a duchovného čítania
  • uvedenie do kresťanskej doktríny, zvlášť štúdiom Katechizmu Katolíckej Cirkvi
  • práca na ľudskej formácii kandidátov
  • rozvinutie aspektu spoločenstva s vlastným biskupom, kňazom a s celou miestnou cirkvou

Propedeutický ročník sa organizuje v gescii kňazského seminára so zodpovedným formátorom v spoločenstve odlíšenom od komunity veľkého seminára, pričom kandidáti sú zapísaní do prvého ročníka na Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK a majú štatút vysokoškolského študenta.

Propedeutické obdobie sa začína prijímacím konaním a končí hodnotením (skrutínium), na základe ktorého potom kandidát prechádza do komunity veľkého seminára a pokračuje vo formácii.[2]


[1] KONGREGÁCIA PRE KLERIKOV, Dar povolania ku kňazstvu. Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Città del vaticano, 2016.

[2] porov. RFIS. č. 59 – 60; RNISPS.